//////

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH

Grudzień 30th, 2014 Brak komentarzy

Sprawozdania z wykonania planów finansowych państwowych fundu­szy celowych są zamieszczane w sprawozdaniu z wykonania ustawy budże­towej. Informacje o wykonaniu planów funduszy samorządowych są przed­stawiane razem ze sprawozdaniem z wykonania budżetu JST. Oznacza to, że finanse funduszy są jawne, ale nie wpływa to bynajmniej ani na ich efektyw­ność, ani też nie zapewnia dostatecznej kontroli nad wydawanymi przez fun­dusze środkami. Należy także zauważyć, że fundusze nie stosują jednoli­tych zasad gospodarki finansowej — różnie klasyfikowane są np. umorzenia i udzielane pożyczki.W poniższym rozdziale opisane zostały państwowe fundusze celowe oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasa Rolniczego UbezpieczeniaSpołecznego wraz ze wszystkimi zarządzanymi przez nie funduszami. Mi­mo iż instytucje te nie są funduszami celowymi, są to podstawowe elemen­ty systemu ubezpieczeń społecznych, w ramach których działają dwa naj­większe państwowe fundusze celowe: Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Emerytalno-Rentowy.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

NALEŻY PAMIĘTAĆ

Grudzień 30th, 2014 Brak komentarzy

Należy jednak pamiętać, że polskie prawo jest bardzo zmienne, a nowelizacje ustawy o finansach publicznych wydają się bardzo prawdopodobne. Ponieważ wszystkie ustawy są równej rangi (z wyjątkiem Konstytucji), może też zostać uchwalona nowelizacja innej ustawy bądź też zupełnie nowa ustawa ustanawiająca dodatkowe rodzaje dochodów, które można będzie gromadzić na rachunkach dochodów własnych. W przypadku rachunków dochodów własnych samorządowych jedno­stek budżetowych sytuacja jest nieco inna — mogą one kierować tam do­chody uzyskiwane wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy o finansach publicz­nych (m.in. opłaty za udostępnienie dokumentacji przetargowej, spadki, odszkodowania), jak też dochody określone w uchwale przez organ stano­wiący jednostki samorządu terytorialnego (art. 22 ust. 3).Uchwała ustala źródła dochodów własnych i ich przeznaczenie oraz wskazuje jednostki budżetowe, które utworzą rachunek dochodów wła­snych. Uchwała może także ustalać wysokość wpłaty do budżetu JST z nad­wyżki środków.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

STRUKTURA DZIAŁOWA

Grudzień 30th, 2014 Brak komentarzy

Wśród pozostałych wydatków wyróżnić można m.in. składki na rzecz organizacji międzynaro­dowych, podróże służbowe, koszty postępowania sądowego i prokurator­skiego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz podatek od nieruchomości i składki na ubezpieczenie zdrowotne. Struktura działowa wydatków bieżących państwowych jednostek bu­dżetowych zdominowana jest przez wydatki na:obronę narodową,bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową,administrację publiczną,wymiar sprawiedliwości.Wydatki bieżące samorządowych jednostek budżetowych związane są przede wszystkim z działem „Oświata i wychowanie”; w przypadki gmin na ten cel przeznacza się ok. 60% ogółu wydatków. Podobnie jak w przypadku jednostek państwowych, większość wydatków przeznaczana jest na wyna­grodzenia wraz z pochodnymi; w 2004 r. pochłonęły one łącznie 36,9 mld zł (64,5% ogółu wydatków).

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

JEDNOLITA STAWKA

Grudzień 30th, 2014 Brak komentarzy

Do tak wyznaczonej podstawy VAT stosuje się teraz jednolitą staw­kę (w 2006 r. wynosi ona 0,309%) i należną wpłatę koryguje o rozliczenie tzw. rabatu brytyjskiego, czyli dodatkowe środki, jakie państwa członkow­skie UE są obowiązane wpłacać do budżetu UE w celu zrekompensowania skutków przyznanej Wielkiej Brytanii ulgi w składce opartej na VAT — pol­ski wkład w finansowanie rabatu brytyjskiego wynosi ponad 200 min euro rocznie. Składka oparta na produkcie narodowym brutto jest wielkością wyniko­wą. Obliczana jest — dla wszystkich krajów członkowskich — według jed­nolitej stawki ustalanej, tak by zapewnić zrównoważenie budżetu UE i po­krycie niezbędnych rezerw. Wymiar tej składki może się zmieniać w trakcie roku budżetowego, gdyż Komisja Europejska koryguje wysokość stawki w zależności od sytuacji budżetu UE.Składki na rzecz budżetu UE ujmowane są w budżecie państwa w od­rębnej części budżetowej.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

NATURALNY RYTM KAŻDEJ INWESTYCJI

Grudzień 30th, 2014 Brak komentarzy
  • Każda inwestycja ma swój naturalny rytm realizacji; jeśli musi być realizowana szybciej albo wolniej, powoduje to dodatkowe koszty; pro­gram inwestycji musi być więc kształtowany tak, by każda rozpoczyna­na inwestycja mogła być skończona wtedy, kiedy powinna; najwspa­nialsze katedry budowano nieraz przez setki lat, ale nie jest to usprawiedliwienie dla tego, że teatr w Lublinie budujemy — ze środ­ków budżetowych — od 32 lat.Znaczna część wydatków majątkowych finansowanych z budżetu pań­stwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego ma charakter wielo­letni — realizacja większości zadań inwestycyjnych (zwłaszcza zadań pole­gających na budowie nowych obiektów lub urządzeń) kończy się w roku innym niż rok rozpoczęcia tego zadania. W zestawieniu z faktem, iż budżet (państwa, JST) uchwalany jest oddzielnie na każdy rok, powoduje to dość istotne problemy.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

NIEKOMERCYJNY CHARAKTER INWESTYCJI PUBLICZNYCH

Grudzień 30th, 2014 Brak komentarzy

Niekomercyjny charakter inwestycji publicznych nie oznacza jednak, że procesy inwestycyjne w sektorze finansów publicznych mogą być progra­mowane i realizowane bez uwzględniania finansowych realiów. Inwestycje finansowane środkami publicznymi mają bowiem istotny wpływ na stan fi­nansów publicznych. Z jednej strony inwestycje są niezbędne do tego, by móc coraz lepiej wykonywać zadania publiczne, z drugiej jednak tworzą istotne problemy. Musimy pamiętać o tym, że:inwestycje, zwłaszcza inwestycje w infrastrukturę, są kosztowne; podjęcie każdego nowego zadania oznacza więc konieczność znaczne­go i rozłożonego na co najmniej kilka lat ograniczenia środków na wy­konywanie zadań bieżących;niektóre inwestycje infrastrukturalne mogą być bardzo opłacalne z czysto ekonomicznego punktu widzenia — mogą np. obniżyć koszty wykonywania zadań bieżących (modernizacja oświetlenia ulicznego, ujednolicenie taboru komunikacji miejskiej, modernizacja systemu ogrzewania, termomodernizacja budynków publicznych) lub przez zwiększenie atrakcyjności miejscowości albo regionu przyczynić się do wzrostu dochodów są to jednak raczej wyjątki od reguły — znacznie częściej efektem inwestycji (oprócz poprawy jakości życia obywateli) jest wzrost bieżących kosztów eksploatacyjnych, który mu­si być uwzględniany przy podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu inwe­stycji.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

WYPŁACANA NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

Grudzień 30th, 2014 Brak komentarzy
  • Zasiłki dla bezrobotnych i tzw. świadczenia przedemerytalne,stałe i okresowe zasiłki z pomocy społecznej,nagrody przyznawane przez organy administracji publicznej poza systemem wynagrodzeń,dopłaty do leków,dopłaty związane z wspieraniem budownictwa mieszkaniowego,tzw. dopłaty bezpośrednie (obszarowe) dla rolników, finansowane środkami budżetowymi Unii Europejskiej,dodatki mieszkaniowe,renty strukturalne, wypłacane rolnikom przekazującym następcom gospodarstwa rolne,świadczenia należne żołnierzom i funkcjonariuszom, takie jak świadczenia wypłacane żołnierzom zawodowym rezygnującym z kwa­ter służbowych.Świadczenia pieniężne wypłacane są na podstawie odrębnych prze­pisów, określających krąg osób upoważnionych do świadczenia (lub do ubiegania się o świadczenie) oraz zasady obliczenia wysokości świad­czenia.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

DOTACJE PRZEDMIOTOWE PRZED 1989 ROKIEM

Grudzień 30th, 2014 Brak komentarzy

Przed rokiem 1989 dotacje przedmiotowe (do produktów mleczarskich, mięsa i przetworów mięsnych, drobiu, ryb, chleba, oleju, cukru, węgla, do pasz, nawozów sztucznych i środków ochrony roślin, do biletów autobuso­wych i kolejowych, do obuwia dziecięcego, do eksploatacji mieszkań spół­dzielczych oraz wielu innych produktów) stanowiły znaczną część wydat­ków budżetu państwa. W 1988 r. wydatki na dotacje przedmiotowe stanowiły 33% wszystkich wydatków budżetu państwa. Liberalizacja cen spowodowała, że znaczenie dotacji przedmiotowych jest już dziś niewielkie — z budżetu państwa w ten sposób dotowane są już tylko, ulgowe krajowe kolejowe przewozy pasażerskie,podręczniki szkolne do kształcenia zawodowego i kształcenia spe­cjalnego oraz podręczniki akademickie,posiłki sprzedawane w barach mlecznych,przesyłki ustawowo zwolnione z opłat pocztowych,usługi w zakresie szkolenia sportowego, świadczone przez Central­ny Ośrodek Sportu,wdrażanie do pracy społecznie użytecznej i przygotowywanie do za­wodu w warsztatach szkolnych prowadzonych przy zakładach popraw­czych i schroniskach dla nieletnich.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

UDZIELANIE DOTACJI PODMIOTOWYM PRZEDSIĘBIORCOM

Grudzień 30th, 2014 Brak komentarzy

W bardzo niewielkim zakresie stosuje się natomiast udzielanie dotacji podmiotowych przedsiębiorcom. Powodem jest postępujące od kilku lat (a dokładniej — od roku 2000, w którym uchwalono — 30 czerwca — pierwszą ustawę o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców ) ograniczanie możliwości udzielania po­mocy publicznej. Zakres dopuszczalnej pomocy publicznej radykalnie zmniejszył się po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Dla Unii Eu­ropejskiej (a wcześniej dla Wspólnot Europejskich, w tym dla Europej­skiej Wspólnoty Gospodarczej) ochrona konkurencji była zawsze jednym z kluczowych zadań. Dlatego w prawodawstwie europejskim tak mocno akcentuje się konieczność powstrzymania się państw członkowskich od działań naruszających zasady konkurencji oraz swobody przepływu towa­rów i usług.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi: